تاريخ : چهارشنبه ۱۹ آبان۱۳۸۹ | | نویسنده : محمدباقر سلیمی
سوالات درس زبان فارسی 2 ، دبیرستان نمونه علامه طباطبایی شهرستان فردوس ، خردادماه 89 


زبان شناسی ( 4نمره )

1-در زبان شناسی برای نشان دادن واج از علامت  .  .   .   استفاده می شود .

2- با ذکر یک مثال نشان دهید که در زبان هیچ گونه سهو یا خطایی وجود ندارد بلکه در گفتار سهو یا خطا پدید می آید .

3-- دلیل این که جملات را هنگام نوشتن در ذهن خود تکرار می کنیم چیست ؟

4- از ترکیب صامت و مصوّت ( واج ها )  کدام یک از واحد های زبان پدید می آید ؟

5- تعداد هجا و واج های کلمه ی « نگارگری » را بنویسید .

6-چرا  کلمه ی « دانشمند » یک کلمه ی مشتق است  ؟ با ذکر دلیل

7- وند های اشتقاقی و تصریفی را در کلمات زیر مشخّص کنید .

فرشینه پژوهش برود  
4 نمره

نگارش ( 5 نمره )

1- نام کتاب های روشن تر از خاموشی و چون سبوی تشنه چگونه انتخاب شده اند؟

2- در چه صورت ، در روش تحقیقِِ « پرس و جو » از پرسش نامه استفاده می کنیم ؟   

3- چرا در میان منابع پژوهشی کتاب های مرجع جایگاه ویژه ای دارند ؟

4- فرهنگ فارسی معین از  قلاب برای کدام ویژگی کلمه بهره برده است ؟

5- در نگارش متن گزارش به چه نکاتی باید توجّه داشت ؟ ( ذکر دو مورد )

6- در کار تحقیق هرگاه از عین نوشته های  دیگران استفاده کنیم نوشته ما باید دارای چه مشخّصاتی باشد؟

7- اساس مقاله های علمی پژوهشی چیست ؟

8- سه مورد از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

9- شکل های مختلف یادداشت برداری در روش تحقیق را بنویسیددستور ( 8 نمره )

1- به جمله هایی که با پیوند های هم پایه ساز به هم می پیوندند ، جمله های   .  .   .   می گویند .

2- برای هر یک از ساخت های اسم مشتق زیر یک نمونه مثال بزنید .

الف- بن مضارع + ش                    ب- بن ماضی + پسوند « ار »

3- واژه ی « آرام » را در دوجمله ی جداگانه به کار ببرید که در جمله نخست صفت و در دیگری قید باشد .

 4-افعال معلوم را با حفظ شخص و زمان مجهول کنید .

سروده بود                                                        خواهد نوشت

5- در عبارت « دریغا بر آن ملّت که جامه ای را بپوشد که خود نبافد .»

الف- یک شبه جمله مشخّص کنید .   ب- ضمیر و مرجع آن را نشان دهید .

6- انواع صفت های زیر را از نظر ساخت ( ساده ، مشتق ،  .  .   . ) معلوم کنید .

بهاره                  خردمندانه                              سراسری                          سرخ رو

7- متن زیر را بخوانید و به پرسش های دستوری پاسخ دهید .

- علی با وجود علاقه ی عمیقش به خانواده ، هرگز نتوانست خود را با چهارچوب متداول سنتی تطبیق دهد . رابطه اش با دانشجویان نیز در چهار چوب مقررات نمی گنجید . زمانی که نوشتن کتاب کویر را شروع کرد ، میل شدیدی به تنهایی و آرامش داشت .  

 الف-گروه اسمی « به خانواده » چه نوع متممی است ؟ 5/.

ب- یک قید مختص در این جمله ها پیدا کنید . 5/0

پ-  در جمله ی « زمانی که نوشتن کتاب کویر را شروع کرد  » نوع فعل  را از نظر ساختمان تعیین کنید . 5/

ت-  گروه اسمی « کتاب کویر » چه نوع اضافه ای است ؟ با ذکر یک دلیل 5/0

 ث - یک اسم مرکب و یک اسم مشتق مرکب در این جمله ها مشخص کنید . 5/

ج- یک جمله ی مرکب در متن بالا بیابید سپس جمله ی هسته و وابسته ی آن را مشخص کنید . 75/0

چ -جمله ی « رابطه اش با دانشجویان نیز در چهار چوب مقررات نمی گنجید »

 را در زیر نمودار درختی قرار دهید و اجزای اصلی آن را مشخص کنید .1املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

1- کدام واژه ها به « مد »  نیاز دارند ؟       پیشامد  ـ  منابع و ماخذ  ـ دلارام  ـ خوش اواز  ـ  همایش  . 

2- چمله ی زیر را با استفاده از « واو» مباینت به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

کینه توزی از ایرانی بعید است .

3- این جمله را ویرایش کنید. ( حشوهای آن را اصلاح کنید  )

ابوعلی سینا در واپسین سال های آخر عمرش از سوال پرسیدن کوتاهی نمی کرد .

 

4- جملات زیر را ویرایش کنید.(بدون توضیح جمله صحیح را بنویسید)

الف- به چه دليل احساس خود بزرگ بيني مي كند ؟   ب- این اتاق از چشم انداز نامناسبی برخوردار است .                                                                                                                                                                 

5- در گروه کلمات زیر چهار غلط املایی به کار رفته است . صحیح هر یک را بنویسید .

ذمایم و تعلیقات نزار و ضعیف مذبور و یاد شده حازم و دور اندیش- از حیث قرابت و شگفتی

احرام مصر عاج فیل طالع منحوس

  • عکس بازیگران
  • استخدام بانک
  • قالب وبلاگ