تاريخ : دوشنبه ۱۰ آبان۱۳۸۹ | | نویسنده : محمدباقر سلیمی

1- فعل کدام گزینه ، دارای تکواژ تهی یا صفر است /

1- همگی به خانه می رویم                                   2- علی به خانه می رفت

3- گذشتگان هم بر این عقیده بودند                        4- خودتان خانه را بسازید

 

2- در کدام گزینه فعل گذرای به مفعول به کار رفته است ؟

1- پزشکان متخصص به کار حرفه ای خود علاقه دارند         2- به افتخارات گذشته اش می نازد

3- نباید هیچ وقت از دوستانت برنجی                  4- دلاوران این سرزمین با بیگانگان جنگیدند

 

3- جمله ی « گلستان سعدی را از نمایشگاه کتاب خریدم » چند نشانه دارد ؟

1- شش          2- هشت           3- نه            4- ده

 

4- عبارت « زبان باید همه ی جلوه های دیگر هستی را در خود بگنجاند »

کدام جنبه ی دشواری شناخت زبان را نشان می دهد

1- دگرگونی             2) پیچیدگی       3- گستردگی         4- تغییر و تحول دائمی

 

5- در کدام گزینه « مسند » وجود دارد؟

1- قصه های مثنوی آموزنده است .               2- پرنده روی دیوار نشسته است

3- او به هنر علاقه دارد .                        4- پرنده از قفس پریده است

 

6- کدام گزینه به جز نهاد و فعل نیاز به جزء دیگری دارد ؟

1- دوستان ما خواهند آمد                                2- کودک خوابید

3- او می نگرد                                               4- کتاب افتاد

 

7- در کدام گزینه نقش نمای اضافه ی بیشتری به کار رفته است ؟

1- داستان های اساطیری شاهنامه فردوسی     حکایت های آموزنده گلستان سعدی شیرازی

3- غزل های عرفانی مولوی                               4-آن سه داستان کوتاه ایرانی

8- همه عبارت ها به جز عبارت  .  .   .  در باره ی « زبان » درست است

1- شناخت زبان با توانایی استفاده از آن یکی نیست  

   2- زبان یکی از جنبه های رازآمیز وجود انسان است

3- همه ی انسان ها از زبان بهره مند هستند     

      4- استفاده و شناخت زبان به دلیل کاربرد آسان آن است

 

9- گزاره ی عبارت «  همواره ایرانیان ،  این  مردم هنر دوست ، غزل های دلنشین حافظ را می خوانند .»

در کدام گزینه آمده است ؟

1- همواره این مردم هنر دوست غزل های دل نشین حافظ را می خوانند 

  2- غزل های دلنشین حافظ را می خوانند

 3- همواره غزل های دل نشین حافظ را می خوانند  

             4- ایرانیان غزل های دل نشین حافظ را می خوانند

 

10- همه ی گزینه ها به جز گزینه  .   .   .  از ارکان اصلی تعریف زبان است .

1- داشتن نظام         2- ایجاد ارتباط       3- داشتن نشانه         4- انتقال پیام

 

 

11- همه ی گزینه ها جمله ی سه جزئی با متمم است به جز گزینه  .   .   .

1- او به آینده خود می اندیشد .            2- با ازدیاد وسایل نقلیه شهر ما آلوده خواهد شد

3- او به گذشته ی خود می نازد             4- او به این منظره می نگریست .

 

12- فعل همه گزینه ها به جز گزینه  .  .   . گذرا است .

1- نویسنده باید مقصود خود را بپروراند .       2- هوا اندکی سرد شده است

3- کودک به آرامی در بستر خوابید              4- از گناه بپرهیزید .

 

13- نهاد عبارت « این آشنایی با علمای مختلف نام و آوازه ی غزالی را بلند می کرد »

 در کدام گزینه آمده است ؟

1- غزالی       2- این آشنایی        3- نام و آوازه            4 ( - )

 

 

14- مصوت ( ِ ) در کدام یک از ترکیبات زاید است ؟

1- راَی مردم            2- مبدأَ تاریخ    3- سوءِ استفاده           4- جزءِ نخست   

 

15- همه ی گزینه ها به جز گزینه  .  .  . یک جمله ی چهار جزئی با مفعول و متمم است .

1- او دو ستش را از خود رنجاند                2- تجربه های بسیاری از سفر برگرفتیم

3- پیام تبریکی برای معلم خود بنویسید           4- علی کتاب را از کتابخانه گرفت

 

 

16- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .     .   .   درست است .

   1) فعل هسته ی گزاره است .                            2) نهاد جدا همان شناسه است

   3) نشانه ی نهاد مطابقت آن با شناسه است              4) شناسه نهاد اجباری جمله است

 

 

 

   • عکس بازیگران
  • استخدام بانک
  • قالب وبلاگ